зе — нове ге

ваше зе — це, за рівнем культури, освіти і політичної орієнтації, той самий яноковоч, тільги гірше. і закінчить він там само — в московщині.

«запомнітє етат твіт», як кажуть на кульпарковій.

p.s. клінічні ідіоти, недобиті регіонали та електорат баби юлі — мені не цікаві. але от люди, котрі наче й за вільну україну, але голосують за зе аби лише не голосувати за пе — сильно здивували цього разу… навіть не знаю, що сказати.

9 коментар(ів):

Sandy сказав...

Ну, не ска­жіть: шап­ки пан Зе­лен­сь­кий, на­че, не крав.
До ре­чі, особ­ли­во сміш­но чу­ти оті скиг­лен­ня «як же так». Як так ста­ло­ся, що аж стіль­ки лю­дей го­ло­су­ють за цьо­го кло­у­на? Це в кра­ї­ні, яка де­сять ро­ків то­му об­ра­ла пре­зи­ден­том кри­мі­наль­н­о­го зло­чин­ця! Ну хто б міг по­ду­ма­ти, що ці пре­крас­ні лю­ди мо­жуть так пр­о­го­ло­су­ва­ти?!

piktor сказав...

Ну ... телевізор перемагає.

tivasyk сказав...

@sandy > «сміш­но чу­ти оті скиг­лен­ня «як же так» ― ну, ситуація змінилася. логіка підказує, що й люди мали би змінитися? на жаль, де ми а де логіка =) а щодо шапок… щиро кажучи, я не знаю, що гірше в цім контексті — шапки в анамнезі, чи неприхована (бо раніше зе міг не ховатися, це зараз він кандидат) ненависть до україни і українського.

Sandy сказав...

Ко­ли це си­ту­а­ція аж так змі­ни­ла­ся аж так? І яким чи­ном? Я це пропус­тив.
Що сто­су­є­ть­ся не­на­вис­ти, то це є не­об­хід­ною умо­вою будь‐якої пуб­ліч­ної ка­рʼє­ри — хоч по­лі­тич­ної, хоч гро­мад­сь­кої, хоч сце­ніч­ної. Хо­ча не­на­висть — це си­ль­не сло­во. Я би сфор­мулю­вав про­с­ті­ше: ло­я­ль­ність до мос­ков­сь­ких ха­зя­їв і, от­же, звер­х­ність до хо­ло­пів. І як­що ло­я­ль­нос­ти не­ма, то не­ма ка­рʼє­ри, а як­що рап­том щось, то на шля­ху трап­ля­ю­ть­ся са­мо­сва­ли. А в ко­го ло­я­ль­ність міц­ні­ша, в Зе­лен­сь­к­о­го чи в По­ро­шен­ка, — то ще пи­тан­ня.

tivasyk сказав...

@sandy «Я це пропус­тив» — мова про янукувоча і зе. ситуація, за якої коли обирали януковоча: відносно стабільна економічна «срака», ніхто серйозно не сприймає ідею євроінтеграції, «електорат» може відкрито на вулиці в центрі києва закликать до дружби з московщиною, і його слухатимуть, попереду весела «помаранчева революція» з піснями й хороводами. ситуація, за якої оберуть (sic) зе: окупація криму, збитий mh17 (ні для кого не секрет, ким і навіщо), практично неприхована війна, позаду зовсім не хороводна «революція гідності», розстріли на інститутській і «пливе кача». не те що для нас із вами різниця мала бути б очевидна (між легковажністю 2004 і похмурими перспективами 2019), але навіть для середньостатистичного обивателя, котрий міг собі дозволити голосувать за ригів у 2004?

Sandy сказав...

Елек­то­рат не спри­й­має ідеї. Він спри­й­має емо­ції в ос­нов­но­му. Емо­ці­й­но ві­й­на де­сь да­ле­ко, а Мос­ков­щи­на, як зав­жди, по­ряд. З те­ле­ві­зо­ра, з га­зет, зна­йомих і ро­ди­чів. Ли­ше якісь коз­ли не дозво­ля­ють з нею дру­жи­ти, як ра­ні­ше. Зби­тий Бо­їнг на­сь­о­год­ні об­хо­дить тіль­ки кіль­кох со­тень ро­ди­чей за­ги­б­лих (і то не в Ук­ра­ї­ні) — за­раз са­ме йдуть ак­тив­ні пе­ре­мо­ви­ни, щоб Пу­тін їм за­пла­тив по‐ти­хо­му ком­пен­са­цію без зай­в­о­го на­гні­тан­ня.

Не­при­хо­ва­на ві­й­на, ста­ран­ня­ми ко­лиш­ніх і те­пе­ріш­ніх чле­нів Пар­тії Регі­о­нів ве­де­ть­ся за ра­ху­нок со­ці­аль­ної ба­зи май­да­нів­ців і до ос­тан­нь­о­го май­да­нів­ця — тут усе ста­бі­ль­но. Крим вза­га­лі був дав­но. Ну, те­пер там Ро­сія — яка різ­ни­ця? Склад­ні­ше їз­ди­ти ту­ди ста­ло — ну, це по­лі­ти­ка, во­ни нас роз­ді­ля­ють. «Пли­ве ка­ча» теж роз­ді­ляє Ук­ра­ї­ну на «пра­ви­ль­ну» і «не­пра­ви­ль­ну», а не тре­ба цьо­го. Тре­ба по‐по­нят­но­му спі­ва­ти, щоб обʼ­єд­на­ти Ук­ра­ї­ну — ху­лі не­яс­но?

Яну­ко­ви­ча оби­ра­ли в точ­но та­кій си­ту­а­ції: май­да­нів­ці роз­хи­та­ли кра­ї­ну, про­пха­ли св­о­го не­до­тру­є­н­о­го Ющ­ен­ка, а тре­ба, щоб ста­бі­ль­но бу­ло. Про­с­то ви зі своєю логі­кою ба­чи­те те, чо­го в на­род­ній свідо­мос­ті не­ма, а є хі­ба що в свідо­мос­ті кіль­кох де­сят­ків ти­сяч не­бай­ду­жих. Але на ви­бо­ри хо­дять мі­ль­йо­ни, а де­сят­ки ти­сяч — це ста­тис­тич­на по­хиб­ка.

Анонім сказав...

Ну, з-за океану всього не видно. Зе роками входив в кожну хату якими-не-якими жартами, а Пе, на жаль, торкнувся майже кожного фальшем і несправедливістю. Напр., пенсії (50р стажу медсестри - 2070грн., 48р лікаря-3500, 30р.вчителя+інв.1групи-1960, але 20р прокурор-11,5т), передвиборчі подачки та підкуп (маю безліч прикладів по 1т.грн. за голос у селах), зарплати (у держ.лабораторії 4,5т., викладач ВНЗ-6-8т., десь як касир у сільпо), непрозорий вступ до вишів (тижневі затримки з публікац.рейтингів, мутні додаткові держмісця для балів 110-120, коли за1хвилею відсікли нижче 159), мутний бюджет (напр., раптом 1 млрд з ДЕРЖбюджету на фонд підтримки науки ПетраПорошенка), цунамі одіозних рішень судів, повний реванш старої міліції (90% неатестованих поновились), рос.вагони й цистерни на кожній залізн.станції, продовження бардаку у військоматах (старі росмовні кадри, блат, повістки з погрозами тому, хто вже 2 місяці служить в АТО-близький мені приклад осені 2018), безлад і та сама дідівщина в "Десні", типу військовий стан без військового стану+з розкішним святкуванням у БПП, непокарання злочинів проти Майдану, генпрокурор "я веду ето дело которого нет" з бонусом "виносі козла і блііін", неробоча майже вся антикорупційна структура, безкарне існування купи пророс.наволочі, в т.ч.медійної, спонсорування армії порохоботів (особл.помітне стало з вересня 2018) з абсолютно ольгінськими технологіями, тільки "у вишиванках", князьки на місцях, "конани-варвари" у губернаторах, нерозслідувані вбивства і замахи на активістів і т.п. і т.д. Ясно, що не все тут у парафії президента, але по суті він легалізував реванш домайданної системи, і перспектив внутрішніх змін на краще практично не лишалось. Я, якщо шо, проти Зеленського давно і послідовно, але найбільше у його рейтингу провини саме Порошенка, а ще більше - його призначенців і штабістів.

Sandy сказав...

Від­ко­ли це під­куп, по­дач­ки та кня­зь­ки на міс­цях, що за­сто­со­ву­ють ад­мін­ре­сурс, ста­ли зни­жу­ва­ти рей­ти­н­ґи? Як­би та­ке зни­жу­ва­ло рей­ти­н­ґи, за яким бі­сом усі га­ран­ти цим би за­й­ма­ли­ся?
Ну а про­ро­сі­йсь­ка на­во­лоч ви­яви­ла­ся не­вдяч­ною — під­три­ма­ла кон­ку­рен­та. Бу­де їм на­у­ка — хо­ча що це я так оп­ти­міс­тич­но — мо­же й ні...

tivasyk сказав...

@анонім Ну, з-за океану всього не видно. зазвичай я посилаю наx*й вже за цю фразу. але нехай, цього разу просто відповім, що я «за океаном» лише 2 з половиною роки, тож добре поки-що пам'ятаю і хто такий порошенко, і що таке зеленське, тож океан тут абсолютно ні до чого.

Зе роками входив в кожну хату якими-не-якими жартами, а Пе, на жаль, торкнувся майже кожного фальшем і несправедливістю — на цю та інші фрази далі за текстом я навіть не знаю, що відповісти. це дно. якби за зеленського проголосувала чверть виборців — я би зрозумів. але три чверті проголосували за те, щоби табуретка (це не моє, на жаль, — надибав у мордокнизі) керувала державою. під час, бл*дь, війни. табуретка без культури (воно — хамло, ви цього не бачите?!), без почуття гумору (його жарти — це дно, побудоване на найнижчих інстинктах, це не гумор взагалі), без патріотизму (воно ненавидить україну і українське, подивіться будь-який його виступ, що щоч якось стосується теми української мови), без совісті (знову-таки, всі його «жарти» про україну та майдан для москворотої публіки за поребриком?), без інтелекту (лишенько, ви ж бачили, що воно несло всю виборчу кампанію?!)… оце от керуватиме тепер державою, — і знаходяться люди, котрі завзято виправдовують цей вибір… образами на порошенка? котрі ще й не можуть аргументувати ніяк, аніж загальними фразами про «фальш і несправедливість» (бо решта перерахованого — то радше до верховної ради та кабміну питання)?

деякі речі, здається, краще видно саме з-за океану =(

Дописати коментар

увага!
коментарі не модерую, проте спам видаляю нещадно. посилання на інші сайти/блоги за темою допису вітаю.

додаткові можливості розмітки (кутики набрати з клавіатури):
  ‹b›жирний шрифт‹/b›
  ‹i›похилий шрифт‹/i›
  ‹a href="http://tivasyk.info"›посилання‹/a›