питаннячка про кевіна спейсі

ине все мені зрозуміло в сексуальному скандалі навколо кевіна спейсі. себто… я абсолютно проти примусу до стосунків, особливо стосовно неповнолітніх. але лишаються питання…

1. велика кількість об'єктів домагання спейсі мали більше 18 років, і переважна більшість випадків трапилися в період з 1995 до 2009 року; звідси питання: чи світить цим повнолітнім якась відповідальність за те, що правоохоронні органи не отримали вчасно заяви про ймовірний злочин і, відповідно, спейсі мав змогу ще кільканадцять років (!) тиснути на інших жертв? так, я розумію, зараз всі посилатимуться на травматичний синдром і все таке — але серед цих жертв був і тридцятилітній дядько.

2. netflix поставив крапку на кар'єрі спейсі — це називається у великому бізнесі damage control: показати, що ти тут ні до чого, ні про що не знав, а тепер от таке вийшло, і реакція має бути жорсткою. чудово. звідси питання: гроші глядачам за передплату netflix, перегляди «карткового будинку» на google play ($2,99 за епізод) — коли повертатимуть?

3. і пов'язане з цим питання: поки суд та діло — а всі попередні епізоди зі спейсі на netflix'і та google play доступні, як і раніше. тобто спейсі в нових серіях — це бяка-бяка, практично гвалтівник і педофіл, але спейсі в серіях, що вже вийшли — ну, куди вже подітися, нехай далі заробляє нам гроші? там же багато інших акторів, то ж і їхня праця. звідси питання: де гарантії, що в інших акторів та акторок все гаразд з минулим? чи не варто перестрахуватися і зняти к бісу все з прокату?

я маю ще питання, але поки досить і цього.

3 коментар(ів):

Sandy сказав...

Не в кур­сі де­та­лей про па­на Спей­сі, але від­по­ві­ді до­сить оче­вид­ні, на мою ду­м­ку.

1. Ви ви­хо­ди­ти з до­сить див­н­о­го припу­щ­ен­ня, що три­д­ця­ти­літ­ній дя­дь­ко не мо­же ма­ти трав­ма­тич­ний син­д­ром? Не знаю що це: сек­сизм чи ей­джизм.

2. Ду­маю, гро­ші гля­да­чам не по­вер­та­ти­муть. По­слу­гу, за яку спла­че­но, бу­ло на­д­а­но. Скарг на якість не чут­но.

3. Це логі­ка, що її ду­же люб­лять ко­му­ня­ки: от ви па­мʼят­ни­ки Ле­ні­ну ва­ля­є­те — ко­ли Дні­п­р­оГЕС бу­де­те зно­си­ти?! Як­що, ска­жі­мо, го­лов­н­о­го ін­же­не­ра‐бу­ді­ве­ль­ни­ка зві­ль­ни­ли за сек­су­аль­ні до­ма­ган­ня (ти­хо, гу­с­а­ри!), то що, по‐ва­шо­му, тре­ба зно­си­ти всі бу­дин­ки, які він проєк­ту­вав? Чи є спи­сок про­фе­сій, яких сто­су­є­ть­ся та­ка логі­ка?

івась тарасик сказав...

@sandy питання, це ж очевидно, риторичні: ми всі знаємо відповіді. зокрема, про 30-літнього дядька, котрий може мати які завгодно синдроми, але котрого, як і будь-якого іншого повнолітнього громадянина, закон зобов’язує в певних обставинах діяти певним чином — зокрема, повідомляти про злочини, а не ковтати шмарклі через синдроми впродовж надцяти років, і лишень тоді долучатися до натовпу линчувателів. хоча… хоча в сша трохи інші традиції, гаразд =)

Sandy сказав...

Так, ме­ні зда­є­ть­ся, що тра­ди­ції там справ­ді тро­хи ин­ші: у США, на від­мі­ну від Ук­ра­ї­ни, не бу­ває та­к­о­го, що ре­жим скін­чив­ся, ша­нов­ні зе­ки, всім спа­си­бі, всі ві­ль­ні — і всі роз­хо­дя­ть­ся по до­мів­ках, а ді­ти ко­лиш­ніх зе­ків ви­пла­чу­ють до кін­ця жит­тя спец­пен­сії ко­лиш­нім охо­рон­цям і сту­ка­чам. Схо­же, що там при­й­ня­то не за­бу­ва­ти про зло­чи­ни, гур­том лин­чу­ва­ти зло­чин­ців, як ви влуч­но ви­сло­ви­ли­ся, — во­но справ­ді так лег­ше. Що сто­су­є­ть­ся по­відом­лян­ня про зло­чи­ни за­мість ко­в­та­ти шмар­к­лі, то так теж не зав­жди ви­хо­дить. В ре­аль­но­му жит­ті, де не­ма супер­ге­ро­їв, зви­чай­ну лю­ди­ну мож­на за­ля­ка­ти, мож­на шан­та­жу­ва­ти, мож­на ком­п­ро­ме­ту­ва­ти, во­на мо­же на­віть об­ра­ти при­ни­жен­ня за­ра­ди ка­рʼє­ри. Див­но, що лю­ди­ні, яка зо­всім не­дав­но ви­їха­ла з кра­ї­ни, де мі­ль­йо­ни го­то­ві сра­ки бан­дю­кам ці­лу­ва­ти за кі­ло греч­ки, тре­ба по­яс­ню­ва­ти як во­но бу­ває.

Я мо­жу по­ми­ля­ти­ся, але ме­ні зда­є­ть­ся, що ко­в­та­ти шмар­к­лі ино­ді лю­дям до­во­ди­ть­ся, не­за­леж­но від міс­ця про­жи­ван­ня. Про­с­то ци­ві­лі­зо­ва­на кра­ї­на від не­ци­ві­лі­зо­ва­ної ві­д­різ­ня­є­ть­ся зо­кре­ма тим, що ко­в­тан­ня шмар­к­лів ино­ді за­кін­чу­є­ть­ся, а да­лі до­во­ди­ть­ся пла­ти­ти за ра­хун­ком на­віть тим, хто ду­мав, що «вміє жи­ти». А в де­яких кра­ї­нах, як­що ти вже на­ро­див­ся ло­хом, то ма­єш тер­пі­ти віч­но, бо ні­хто не зро­зу­міє «лин­чу­ва­те­лів», як­що лин­чу­ють нє па чі­ну — без ви­щ­о­го схва­лен­ня.

Дописати коментар

увага!
коментарі не модерую, проте спам видаляю нещадно. посилання на інші сайти/блоги за темою допису вітаю.

додаткові можливості розмітки (кутики набрати з клавіатури):
  ‹b›жирний шрифт‹/b›
  ‹i›похилий шрифт‹/i›
  ‹a href="http://tivasyk.info"›посилання‹/a›