пройшли чергові релігійні свята, протягом яких знову — як і кожного попереднього року, — задумався про те, що таке релігія… всі оті «христос воскрес! — воїстину воскрес» ×3 рази якось підштовхують до роздумів.

от що таке релігія для тебе? зауваж — я не питаю (поки що) про віру.

можливо, релігія відіграла позитивну роль в історії людства… але навряд чи саме ту роль, про яку подумає пересічна релігійна людина: втамування інстинктів та облагородження людства. чи благородний лев у цирку, котрого привчили, що проявляти агресію — це боляче? чи здатні приховування інстинктів, маскування агресії та ритуалізація доброчинства народити нову, інтелігентну людину?

хіба може зробити когось добрішим дисципліна, котра базується на страхові покарання?

думаю, що релігія може лише плодити латентних неротиків з купою прихованих проблем. а добрішим людство роблять цивілізація і соціалізація, як би банально це не звучало — тобто відсутність необхідності та й можливості проявляти агресію (освіта й інтелігенстність — похідні).

p.s. так, і мене непокоїть це пристрастне зображення пекельних тортур в середньовічному «мистецтві»…

10 коментар(ів):

Axiom сказав...

Згудний з дописом. Християнство базується на двох словах: любов та страх. Я розділяю віру в частині "любов", але 50% дьогтю зводить на нівець всі позитивні емоції.

Анонім сказав...

Дякую за чудовий допис; радий що в світі є однодумці. А то останнім часом забагато ПЛЮСІВ приписують релігії, ховаючись за ширмою лицемірства. А мета в неї одна - зробити стадо покірним.

CM сказав...

Мене цікавить ілюстрація - чому для жидів окремий казанок?

ivanko сказав...

Мені нічого додати.

›СМ вимоги тогочасної політкоректності :) , щоб не ображати грішників інших конфесій.

Serjart сказав...

Дехто може сказати, що релігія страхом покарання нас стримує від перегризання горлянок один одному. Але хай вони побачать скільки за час існування релігій було винищено людей і саме через релігійні питання.

Sandy сказав...

А що со­ці­а­лі­зує лю­ди­ну, ок­рім ри­ту­а­лів? Вся со­ці­а­лі­за­ція — це су­ці­ль­на ри­ту­а­лі­за­ція, по‐мо­є­му. Що сто­су­є­ть­ся стра­ха по­ка­рань, то та­ка мо­ти­ва­ція до пра­ви­ль­них вчин­ків теж має міс­це.

По­при всі ре­лі­гій­ні не­до­лі­ки, все пе­ре­ра­хо­ва­не я б від­ніс як­раз до по­зи­ти­ву.

Ну і за­ки­ди про ла­тен­т­них не­вро­ти­ків теж без­під­став­ні. Особ­ли­во як­що вра­ху­ва­ти, що в цер­кву сьо­год­ні ні­хто си­ло­міць не тяг­не.

tivasyk сказав...

> що со­ці­а­лі­зує лю­ди­ну, ок­рім ри­ту­а­лів?
почасти слушне зауваження… але тільки почасти. на мою думку, наскрізна ритуалізація у соціальній сфері — це ознака низького рівня цивілізованости суспільства, а спілкування саме по собі зовсім не обов’язково мусить бути ритуалізованим.

хоча погоджуся з тим, що певна ритуалізація присутня завжди.

> Що сто­су­є­ть­ся стра­ха по­ка­рань, то та­ка мо­ти­ва­ція до пра­ви­ль­них вчин­ків теж має міс­це
звісно, має. і я знову ризикую стверджувати: що ширше в суспільстві покладаються на цей механізм мотивації, то примітивніше, темніше суспільство. як і з ритуалами.

> все пе­ре­ра­хо­ва­не я б від­ніс як­раз до по­зи­ти­ву.
просто перерахую ще раз: приховування інстинктів, маскування агресії та ритуалізація доброчинства. це перелік «художній», а не якийсь строгий чи повний… але все-одно готовий сперечатися.

колись я почув — і назавжди прийняв за аксіому — якийсь такий вислів (не процитую точно), що протиставляв дисципліну, нав’язану зовні — із самодисципліною. зовнішня дисципліна не виховує людину — вона заганяї її під шари масок, комплексів і неврозів. самодисципліна, як усвідомлений самоконтроль — підносить людину на інший рівень цивілізованости.

релігія — це «зовнішня» дисципліна, заснована на страхові покарання.

усе перераховане, що ти вважаєш позитивом — це вибудовані на «зовнішній» дисципліні ефекти, що мають свої більш цивілізовані відповідники:

= приховування інстинктів > контроль інстинктів
= маскування агресії > сублімування агресії
= ритуалізація доброчинства > свідоме добросусідство

це лише для прикладу.

> за­ки­ди про ла­тен­т­них не­вро­ти­ків теж без­під­став­ні
звісно, закидати розповсюдження неврозів треба не релігії як якійсь абстрації — а кокретним людям, батькам. але на мою думку, релігійність та притамання їй ритуалізація є певним форматом, який, на противагу освіченості й усвідомленню, сприяє укріпленню в суспільстві відповідного виховання як норми.

tivasyk сказав...

в цер­кву сьо­год­ні ні­хто си­ло­міць не тяг­не
оце мене особливо здивувало… навіть не знаю, як би так влучно відповісти. подумаю ще… але підозрюю, що ти насправді лише в азарті суперечки це написав?

Sandy сказав...

> по­час­ти слуш­не за­ува­жен­ня… але тіль­ки по­час­ти. на мою дум­ку, на­ск­рі­з­на ри­ту­а­лі­за­ція у со­ці­аль­ній сфе­рі — це озна­ка ни­зь­ко­го рів­ня ци­ві­лі­зо­ва­нос­ти сус­пі­ль­с­т­ва, а спіл­ку­ван­ня са­ме по со­бі зо­всім не обо­в’яз­ко­во му­сить бу­ти ри­ту­а­лі­зо­ва­ним.

Спіл­ку­ван­ня мо­же й ні, але спі­ль­на дія прак­тич­но зав­жди. На­скіль­ки я ро­зу­мію, са­ме че­рез ри­ту­ал, ок­ре­мі при­ма­ти від­чу­ва­ють се­бе гру­пою. Без ри­ту­а­лів ми теж мо­же­мо ді­я­ти, як­що ре­зуль­та­том дії є пря­ма ви­го­да для кож­ної лю­ди­ни, проте так бу­ває да­ле­ко не зав­жди. А для дій зад­ля гру­по­вої ви­го­ди ри­ту­ал є не­об­хід­ним.

> звіс­но, має. і я зно­ву ри­зи­кую ствер­джу­ва­ти: що шир­ше в сус­пі­ль­с­т­ві по­кла­да­ю­ть­ся на цей ме­ха­нізм мо­ти­ва­ції, то при­мі­тив­ні­ше, тем­ні­ше сус­пі­ль­с­т­во. як і з ри­ту­а­ла­ми.

Ок­рім сус­пі­ль­с­т­ва є ще ок­ре­мі осо­би, які мо­жуть бу­ти роз­ви­ну­ти­ми, а мо­жуть бу­ти при­мі­тив­ни­ми. Для ос­тан­ніх ре­лі­гія — ціл­ком ді­є­вий ме­ха­нізм. Ти зна­єш, при­мі­ром, яка кіль­кість ал­ко­го­лі­ків се­ред ві­ру­ю­чих і се­ред не­ві­ру­ю­чих?

> ко­лись я по­чув — і на­зав­ж­ди при­й­няв за ак­сі­о­му — якийсь та­кий ви­с­лів (не про­ци­тую точ­но), що про­ти­став­ляв дис­цип­лі­ну, на­в’я­за­ну зов­ні — із са­мо­дис­цип­лі­ною.

Я про­ти­став­ляю не дис­цип­лі­ну, на­в’я­за­ну ззов­ні, са­мо­дис­цип­лі­ні, а дис­цип­лі­ну, на­в’я­за­ну ззов­ні, від­сут­нос­ті дис­цип­лі­ни. ;)

> звіс­но, за­ки­да­ти роз­по­всю­джен­ня не­вро­зів тре­ба не ре­лі­гії як якійсь аб­с­т­ра­ції — а ко­к­рет­ним лю­дям, ба­ть­кам. але на мою дум­ку, ре­лі­гій­ність та при­та­ман­ня їй ри­ту­а­лі­за­ція є пев­ним фор­ма­том, який, на про­ти­ва­гу ос­ві­че­нос­ті й усві­дом­лен­ню, спри­яє укріп­лен­ню в сус­пі­ль­с­т­ві від­по­від­но­го ви­хо­ван­ня як нор­ми.

Зго­ден. То­му в роз­ви­не­но­му сус­пі­ль­с­т­ві ос­ві­че­ність пе­ре­ма­гає. А от у ди­ко­му — про­грає. То­му що без ре­лі­гії там, де лю­ди­на лю­ди­ні — вовк, важ­ко.

> оце ме­не особ­ли­во зди­ву­ва­ло… на­віть не знаю, як би так влуч­но від­по­віс­ти. по­ду­маю ще… але пі­до­зрюю, що ти на­справ­ді ли­ше в азар­ті су­пе­реч­ки це на­пи­сав?

Ну, ма­буть ти пра­вий. То я про се­бе пи­сав... ;)

tivasyk сказав...

> Я про­ти­став­ляю не дис­цип­лі­ну, на­в’я­за­ну ззов­ні, са­мо­дис­цип­лі­ні, а дис­цип­лі­ну, на­в’я­за­ну ззов­ні, від­сут­нос­ті дис­цип­лі­ни. ;)

по суті, в цьому рядку вся суть нашої суперечки. думаю, нема сенсу далі сперечатися — очевидно, що ми дивимося на феномен не те що з різних точок зору — взагалі з різних сторін =)

Дописати коментар

увага!
коментарі не модерую, проте спам видаляю нещадно. посилання на інші сайти/блоги за темою допису вітаю.

додаткові можливості розмітки (кутики набрати з клавіатури):
  ‹b›жирний шрифт‹/b›
  ‹i›похилий шрифт‹/i›
  ‹a href="http://tivasyk.info"›посилання‹/a›